Phương pháp Luận đoán các cung Vô chính Diệu P2

Nguyên tắc luận giải về cung Vô Chính Diệu

Một số sách vở bàn rằng khi gặp cung Vô Chính Diệu thì ta lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ để luận đóan, có nghĩa là nếu chính tinh này đắc hay hãm thì đặc tính đắc hãm của nó sẽ được tạm sử dụng để luận giải tại cung Vô Chính Diệu. Quan điểm này thiết tưởng cũng hợp lý vì các sao xung chiếu vừa là trực chiếu, vừa có ảnh huởng sâu rộng đến các cung khác hơn các sao tam chiếu. Ví dụ:
Mệnh Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Di vì chính tinh tại Di còn có tác động đến cung Phối và cung Phúc, tòan bộ đều là cường cung đối với Mệnh (Ảnh huởng đến Mệnh bao gồm Tài Quan Di Phối Phúc)
Phụ Mẫu Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tật vì chính tinh tại cung Tật còn ảnh huởng đến cung Huynh và cung Điền (Ảnh hưởng đến Phụ bao gồm Nô Tử Tật Điền Huynh)
Phúc Đức Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tài vì chính tinh tại cung Tài còn ảnh hưởng đến cung Quan và cung Mệnh (Ảnh hưởng đến Phúc bao gồm Di Phối Tài Quan Mệnh)
Điền Trạch Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tử vì chính tinh tại cung Tử còn ảnh hưởng đến cung Nô và cung Phụ Mẫu (ảnh hưởng đến Điền thì bao gồm Tật Huynh Tử Nô Phụ)
Quan Lộc Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Phối vì chính tinh tại cung Phối còn ảnh hưởng đến cung Di và cung Phúc (ảnh hưởng đến Quan bao gồm Mệnh Tài Phối Di Phúc)
Nô Bộc Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Huynh vì chính tinh tại cung Huynh còn ảnh hưởng đến cung Tật và cung Điền
Thiên Di Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Mệnh vì chính tinh tại cung Mệnh còn ảnh hưởng đến cung Quan và cung Tài
Xem thêm: Tử Vi hàng tháng
Tài Bạch Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Phúc vì chính tinh tại cung Phúc còn ảnh hưởng đến cung Phối và cung Di
Tử Tức Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Điền vì chính tinh tại cung Điền còn ảnh hưởng đến cung Tật và cung Huynh
Huynh Đệ Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Nô vì chính tinh tại cung Nô còn ảnh hưởng đến cung Tử Tức và cung Phụ Mẫu
Nguyên tắc lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ không áp dụng cho ba trường hợp sẽ nêu dưới đây (Vô Chính Diệu có hung tinh đắc địa độc thủ, Vô Chính Diệu có Nhật Nguyệt xung chiếu hoặc Nhật Nguyệt sáng sủa tam hợp chiếu (Nhật Mão, Nguyệt Mùi) và Vô Chính Diệu đắc tam không).